എച്ച്സിജി

  • Human chorionic gonadotropin (HCG) Rapid Test

    ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗോണഡോട്രോപിൻ (HCG) റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ്

    ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗോണഡോട്രോപിൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ഇരട്ട ആന്റി-സാൻഡ്‌വിച്ച് രീതിയുടെ തത്വം ഉപയോഗിക്കുന്നു.ഇത് നിർവഹിക്കാൻ ലളിതമാണ്, ഉപകരണങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല, വിദഗ്ധ പരിശീലനം ആവശ്യമില്ല, വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്.പരിശോധന ദ്രുതഗതിയിലാണ്, മൂത്രത്തിന് 3 മിനിറ്റിലും സെറമിന് 5 മിനിറ്റിലും ഫലങ്ങൾ വായിക്കാനാകും.ഉയർന്ന സംവേദനക്ഷമത, കുറഞ്ഞത് 25 mIU/ml കണ്ടെത്തൽ.